Hållbar Hälso- och sjukvård:
Ett forskningsprojekt om frisk- och riskfaktorer i arbetsmiljön för personal inom hälso- och sjukvården i Sverige.

I takt med en ökad och åldrande befolkning samtidigt som vårdens resurser succesivt minskar står hälso- och sjukvården (HSV) inför omfattande utmaningar.

För att klara av utmaningarna behöver HSV vidta åtgärder för en hållbar arbetsmiljö som innebär att personal bibehåller god hälsa, stannar i sitt yrke och bedriver kvalitetssäkrad vård.

För att skapa en hållbar och hälsosam HSV måste faktorer som orsakar och upprätthåller ohälsa för olika yrkesgrupper i nom HSV måste identifieras och åtgärdas.

Forskningsprojektets övergripande syfte är att skapa en modell för en hållbar hälso- och sjukvård.

Projektet kommer att:

  1. identifiera frisk och riskfaktorer inom HSV
  2. kartlägga relationen mellan arbetsmiljö och hälsa för HSV personal och god och säker vård för patienter
  3. studera kort- och långsiktiga effekter av COVID-19 pandemin på HSV personalens arbetsmiljö och hälsa samt på patientsäkerheten
  4. utveckla och validera en modell för rehabilitering till arbete vid sjukskrivning för arbetsrelaterad ohälsa
  5. beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för en undermålig arbetsmiljö inom HSV

Projektet använder sig av olika datakällor: intervjuer, enkätdata från LOHHCS-studien*, och svenska register.

*Svenska Longitudinella databasen för studier av Arbetsmiljö och Hälsa inom HSV

Namn: Emma Brulin

Telefon: 0730-526602

Mail: emma.brulin@ki.se