Svenska Longitudinella databasen för studier av Arbetsmiljö och Hälsa inom HSV
(LOHHCS studien)

LOHHCS kohorten utgörs av ett representativt urval av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom HSV i Sverige. Det är en öppen kohort som fylls på av nyexaminerad läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inför varje datainsamling.

Studien genomförs varje år med start 2022 (för läkarna startade studien 2021).

På uppdrag av Karolinska Institutet skickar SCB ut enkäter till deltagarna i LOHHCS kohorten. Registerdata från register om bland annat sjukskrivning kopplas till svaren både retrospektivt (bakåt i tiden) och prospektivt (framåt i tiden).

Enkäten innehåller fyra delar:

  1. Yrkesbakgrund: utbildning- och yrkesbakgrund, arbetstider och schema
  2. Arbetsmiljö: validerade frågor om psykosocial arbetsmiljö
  3. Hälsa: hälsa och hälsosamma vanor
  4. Demografi: civilstånd och familjesituation

Information om hantering av enkätsvar, deltagares personuppgifter och samtycke kan inhämtas via PDF Information_Enkätstudie

Namn: Emma Brulin

Telefon: 0730-526602

Mail: emma.brulin@ki.se