Forskningsprojektet Hållbar Hälso- och sjukvård är ett övergripande projekt som innehåller flera delprojekt:

Mot en Hållbar Hälso- och sjukvård: En longitudinell studie som länkar samman sjukvårdspersonals arbetsmiljö och hälsa med god och säker vård för patienter

Finansiär: Vetenskapsrådet #2022-00806

Syfte: Projektets syften är att:
1) identifiera utvecklingen av arbetsmiljö och hälsa för personal inom HSV samt att identifiera riskfaktorer i arbetsmiljön,
2) kartlägga relationen mellan arbetsmiljö och hälsa för HSV personal och god och säker vård för patienter,
3) studera kort- och långsiktiga effekter av COVID-19 pandemin på HSV personals arbetsmiljö och hälsa samt på patientsäkerheten.

Skadligt bruk av alkohol och droger bland hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige: förekomst, samsjuklighet, riskfaktorer i arbetsmiljö och effekter på patientarbetet

Finansiär: Afa Försäkring Dnr 220177

Syfte: Syftet är att undersöka sambanden mellan psykisk ohälsa och det skadliga bruket, och hitta faktorer i arbetslivet som kan bidra till det skadliga bruket samt undersöka effekter på patientarbetet.

Friska läkare – prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder

Finansiär: FORTE #2019-00311 och Region Stockholm #20191179

Syfte: att studera prevalensen av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt att studera dess orsaker och samhälleliga följder.

Epidemiologi, etiologi och behandling av arbetsrelaterad stress och utmattningssymtom bland läkare och sjuksköterskor

Finansiär: Regeringen

Syfte: att minska arbetsrelaterad ohälsa, förhindra sjukskrivning och öka möjligheterna till återgång i arbetet. Specifikt ämnar projektet att validera rehabiliteringsmodellen Rehabilitering till arbete (ReTA-modellen) bland läkare och sjuksköterskor som är sjukskrivna för utmattningssyndrom.

Undersköterskors, läkares och sjuksköterskors arbetsmiljö och hälsa

Finansiär: Myndigheten för Arbetsmiljökunskap

Syfte: att beskriva undersköterskors, läkares och sjuksköterskors arbetsmiljö och hälsa.

Namn: Emma Brulin

Telefon: 0730-526602

Mail: emma.brulin@ki.se